Dobrodošli na internet sajt https://www.polifarm.rs

01.02.2022

Ovaj internet sajt kontroliše Polifarm d.o.o. Beograd. U ovoj politici privatnosti na internet sajtovima („Politika privatnosti“) opisan je način na koji prikupljamo, koristimo, prenosimo i obelodanjujemo podatke koji se odnose na Vas („Podaci o ličnosti“) a koje možemo dobiti putem ovog internet sajta. Naša kompanija obrađuje Vaše Podatke o ličnosti u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima o zaštiti podataka i zaštiti privatnosti koji se primenjuju u Republici Srbiji, Evropskom ekonomskom prostoru (EEP).

Prikupljanje i korišćenje Podataka o ličnosti

Mi obrađujemo Podatke o ličnosti u razne svrhe:

 • Kako bismo Vam pružili uslugu koju zahtevate
  Kada naručite usluge preko interneta, mi prikupljamo Vaše Podatke o ličnosti, kontakt podatke, adresu za isporuku, podatke za plaćanje i ostale podatke koji su potrebni da bi se izvršila transakcija.
 • Kako bismo ispunili naše poslovne potrebe
  Vi možete da posetite ovaj sajt a da pri tom ne otkrijete mnogo informacija o sebi. Međutim, naši serveri automatski beleže tehničke podatke o posetiocima za potrebe održavanja sajta, bezbednosti i radi korišćenja istih u analizi performansi sajta. Podatke o ličnosti koje prikupljamo takođe koristimo u interne svrhe, kao što je unapređenje naših usluga, upravljanje korisničkim nalozima, informisanje o potrebama naših klijenata i kontaktiranje klijenata za potrebe istraživanja i informisanja.
  Na kraju, možemo koristiti Vaše Podatke o ličnosti u smislu korporativnih transakcija i za zaštitu naših prava ili svojine, radi primene naših uslova korišćenja i zakonskih obaveštenja, kao i radi uspostavljanja, primene i odbrane u vezi sa pravnim zahtevima.
 • Kako bismo ispunili naše zakonske obaveze
  Mi vršimo obradu Vaših Podataka o ličnosti kako bismo ispunili poreske, računovodstvene i druge zakonske obaveze, kao na primer, u smislu komercijalnih transakcija. Takođe, mi vršimo obradu Vaših Podataka o ličnosti kada se to zahteva u skladu sa zakonom ili po nalogu suda ili po osnovu druge obavezujuće odluke.
 • Uz Vašu saglasnost
  U određenim slučajevima, možemo zatražiti Vašu saglasnost za prikupljanje i korišćenje Vaših Podataka o ličnosti i to u slučajevima kao što je, na primer, korišćenje određenih cookie-ja, korišćenje adrese Vaše e-pošte ili broja mobilnog telefona za potrebe oglašavanja, ili ukoliko se prijavite na određene servise (npr. redovni bilten). Uvek ćete imati opciju da povučete ovu saglasnost. Takođe, Vi možete po dobrovoljnoj osnovi da nam pružite Vaše Podatke o ličnosti, uključujući, u zavisnosti od slučaja, i Vaše ime i prezime, kontakt podatke (broj telefona, adresu e-pošte i adresu), datum rođenja, naziv radnog mesta, imena i kontakt podatke prijatelja ili članova porodice, hobije, interesovanja, članstvo u profesionalnim organizacijama, omiljene robne marke i proizvode, izvore preporuka. Ukoliko dostavite podatke o Vašim prijateljima i članovima porodice, time ste saglasni da ćete istima dostaviti ovu Politiku privatnosti i pribaviti njihovu saglasnost za pomenute podatke. Ukoliko ste mlađi od 16 godina, ne možete da nam pružite Podatke o ličnosti bez prethodne saglasnosti ili ovlašćenja roditelja ili staratelja.
  Mi nećemo koristiti niti razmenjivati Vaše Podatke o ličnosti u svrhe koje nisu povezane sa svrhama opisanim u ovoj Politici o privatnosti a da Vas prethodno ne obavestimo o tome i, po potrebi, ponudimo Vam da odlučite da li možemo da koristimo Vaše Podatke o ličnosti u pomenute druge svrhe ili ne.

Razmena podataka

Mi možemo razmeniti Vaše Podatke o ličnosti u napred navedene svrhe sa:

 • drugim subjektima u okviru kompanije Polifarm d.o.o. Beograd;
 • pružaocima usluga koje se odnose na rad ovog internet sajta i naše poslovanje, a koje uključuju i hostovanje internet sajtova, pružanje usluga u vezi sa tehnologijama, obradu i ovlašćenje plaćanja, i distribuciju promotivnih materijala;
 • javnim organima, regulatornim organima ili drugim organima reda i sudovima, ukoliko se isto zahteva ili je isto dozvoljeno u skladu sa zakonima ili ukoliko se zahteva po osnovu obavezujućeg naloga;
 • ostalim trećim licima u vezi sa reorganizacijom, prodajom ili ustupanjem imovine, pripajanjem ili prodajom kompanije Polifarm d.o.o. Beograd ili bilo kojih zavisnih ili povezanih društava istog.
  Prilikom razmene Vaših Podataka o ličnosti sa subjektima koji se nalaze van Republike Srbije, EEP, i koji ne pružaju isti nivo zaštite, obezbedićemo ugovorne garancije u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka na teritoriji Republike Srbije. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, u nastavku teksta dati su naši kontakt podaci.

Bezbednost podataka

Mi primenjujemo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacione mere kako bismo Podatke o ličnosti zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmene, neovlašćenog obelodanjivanja ili pristupa. Nažalost, nijedan sistem zaštite podataka ne može biti 100% siguran. U skladu s tim, bez obzira na to što nastojimo da zaštitimo Vaše Podatke o ličnosti, mi nismo u mogućnosti da Vam obezbedimo niti garantujemo bezbednost Podataka o ličnosti u slučaju nepredviđenog gubitka ili neovlašćenog pristupa.

Vaša prava

U skladu sa ograničenjima važećih zakona, Vi imate pravo da zatražite pristup, korekciju, brisanje, zabranu i obustavu obrade, kao i prenos Vaših Podataka o ličnosti, kao i da Vaši Podaci o ličnosti ne budu predmet automatskog odlučivanja. Za dostavljanje ovih zahteva možete koristiti kontakt podatke koji su navedeni u nastavku.

Celovitost podataka

Mi preduzimamo odgovarajuće mere kako bismo obezbedili da Podaci o ličnosti koje prikupljamo odgovaraju svrsi za koju će biti korišćeni, kao i da Podaci o ličnosti budu pouzdani za njihovu namenu, tačni, potpuni i aktuelni. Međutim, u određenim slučajevima moramo da se oslanjamo na pojedinačne korisnike kako bismo obezbedili Podatke o ličnosti i održavali tačnost istih. Vi ste dužni da obezbedite ažurirane i tačne podatke kada nam iste predajete i kada Vam naši servisi pružaju odgovarajuće alate za održavanje Vaših podataka.

Zadržavanje Podataka o ličnosti

Mi ćemo zadržati Podatke o ličnosti onoliko dugo koliko smo u obavezi da ih držimo u skladu sa važećim zakonom (zakonima), ili koliko je potrebno za svrhe u koje se isti obrađuju. Podatke o ličnosti ćemo obrisati kada više ne budu potrebni, a u svakom slučaju, nakon isteka perioda čuvanja podataka koji je propisan važećim zakonom.

Izmene ove politike privatnosti

Ukoliko budemo izvršili bilo koje bitne izmene ove Politike privatnosti, postavićemo link za izmenjenu verziju na matičnoj stranici internet sajta na kojoj će biti naznačena napomena „Izmene politike privatnosti“ ili slično. Trebalo bi da na ovom sajtu povremeno proveravate da li je bilo izmena ove Politike privatnosti. Takođe možete saznati da li je u skorije vreme bilo izmena ove Politike privatnosti uvidom u dan stupanja ove Politike privatnosti na snagu koji je istaknut na početku ove Politike privatnosti.

Veze sa drugim internet sajtovima

Procedure u vezi sa zaštitom privatnosti koje su utvrđene ovom Politikom privatnosti namenjene su isključivo za ovaj internet sajt i druge naznačene aktivnosti. Drugi internet sajtovi koji su hostovani od strane trećih lica mogu imati drugačije prakse. Ukoliko putem linka ili na drugi način posetite druge internet sajtove kojima upravljaju treća lica, potrebno je da pročitate politike privatnosti istaknute na tim sajtovima. Mi nemamo kontrolu nad drugim sajtovima i mi ne snosimo odgovornost za politiku i prakse trećih lica.

Na koji način štitimo privatnost kandidata za posao

Podaci o ličnosti prikupljeni od kandidata za posao zaštićeni su politikom kompanije Polifarm d.o.o. Beograd pod nazivom „Zaštita privatnosti kandidata za posao“.

Obratite nam se

Ukoliko imate bilo koja pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili našim procedurama za zaštitu privatnosti, obratite nam se na adresu: ppjbgd@polifarm.rs

Ukoliko imate nedoumice ili želite da uložite žalbu u vezi sa našim korišćenjem Vaših Podataka o ličnosti, možete da da se obratite našem Referentu za zaštitu podataka na sledeću adresu: ppjbgd@polifarm.rs

Ukoliko smatrate da na Vašu žalbu nije adekvatno odgovoreno, proverite da li postoji mogućnost da uložite žalbu Nadzornom organu za zaštitu privatnosti u Vašoj zemlji.

Pratite nas:
Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.